• Strona Domowa

Regulamin

Regulamin korzystania z poratalu www.niejedewciemno.pl

 

Regulamin serwisu www.niejadewciemno.pl

 

Szanowni Użytkownicy serwisu internetowego www.niejadewciemno.pl !

 

Z uwagi na fakt, iż usługi serwisu www.niejadewciemno.pl świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest, aby zasady użytkowania tego serwisu uregulowane zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu, gdyż jest on prawnie doniosłym źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z zasobów serwisu www.niejadewciemno.pl. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu www.niejadewciemno.pl równoznaczne jest z akceptację przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu www.niejadewciemno.pl.

 

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem www.niejadewciemno.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest ITDOTUM Łukasz Kamiński z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ulicy Poznańskiej 28, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Serwis – serwis www.niejadewciemno.pl

  2. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest ITDOTUM Łukasz Kamiński z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ulicy Poznańskiej 28

  3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu

  4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie, poprzez założenie Konta,

  5. Użytkownik Indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna poszukujący oferty turystycznej, kulturalnej lub rozrywkowej za pośrednictwem Serwisu

  6. Użytkownik Instytucjonalny – prowadząca działalność gospodarczą lub agroturystyczną osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna oferująca w Serwisie swoje usługi turystyczne, kulturalne lub rozrywkowe

  7. Konto – miejsce w Serwisie za pośrednictwem, którego Użytkownik Zarejestrowany zarządza swymi danymi

  8. Login – nazwa Użytkownika Zarejestrowanego służąca do jego identyfikacji w serwisie, przyjęta przez niego na etapie rejestracji

 4. Przedmiotem usług Serwisu jest:

  1. dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce turystycznej, kulturalnej lub rozrywkowej

  2. umożliwianie Użytkownikom Instytucjonalnym i Użytkownikom Indywidualnym zamieszczania swojej oferty w Serwisie oraz udostępnienie Serwisu Użytkownikom w celu zawierania transakcji dotyczących usług turystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych

 5. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu lub na dostępnym w Serwisie forum, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację, a jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie dla łatwości ich odszukania albo wypowiedziami Użytkowników, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

 1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.

 2. Każdy Użytkownik może przeglądać i korzystać z zasobów Serwisu.

 3. Tylko dla Użytkowników Indywidualnych zarejestrowanych udostępniona jest możliwość zamieszczania ocen i komentarzy oceniających usługę turystyczną, kulturalną lub rozrywkową.

 4. Tylko zarejestrowani Użytkownicy Instytucjonalni, po zawarciu stosownej umowy z Administratorem w formie pisemnej mogą zamieszczać swoją ofertę tematyce turystycznej, kulturalnej lub rozrywkowej oraz korzystać z panelu transakcyjnego, o ile umowa przewiduje taką możliwość.

 5. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na :

  1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj : internet) w celu wykonywania usług Serwisu;

  2. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

  3. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  4. otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

 6. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji o czym Użytkownik sam decyduje podając wymagane informacje i dane, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów i usług Serwisu, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.

 7. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.

 8. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu to :

  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

  2. przeglądarka internetowa Chrome, Firefox 4, lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki,

  3. akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki "cookies", przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci internet. Mechanizm plików "cookies" jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów internetowych. Brak akceptacji plików "cookies" nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, lecz w znacznym stopniu może wpłynąć na jego dysfunkcje.

 9. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie.

 10. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu, a także każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 11. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

 12. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora oraz charakteru usługi.

 13. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Administrator zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.

 14. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

 15. Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Administratora lub podmiotów z nim kooperujących.

 16. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

III. Składanie ofert oraz zamieszczanie wpisów i komentarzy

 1. Wszelkie treści ofert przesyłane są drogą teletransmisji do Administratora za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie. Zamieszczanie ofert przez Użytkowników Instytucjonalnych może być dokonywane za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnionego im wraz z ich Kontem po rejestracji i zawarciu stosownej Umowy.

 2. Publikacja oferty uzależniona jest od zawarcia umowy z Administratorem.

 3. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdej oferty zawsze zależy od Administratora, a w przypadku odmowy publikacji oferty, która została opłacona przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.

 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w ofertach i we wszelkich innych miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem, treści podżegających lub mogących skłonić do popełnienia przestępstwa lub treści stanowiących lub mogących być pomocnymi do popełnienia przestępstwa;

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści oferty lub odmowy opublikowania albo usunięcia już opublikowanej oferty bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność, kondycję finansową i istnienie Użytkownika Instytucjonalnego.

 6. Zamieszczanie opinii i komentarzy dotyczących usług turystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych nie może naruszać przepisów prawa, w szczególności nie może wykraczać przeciwko dobrom osobistym osób świadczących usługi turystyczne, kulturalne lub rozrywkowe. Jednakże każdy z Użytkowników Indywidualnych ma nieskrępowane prawo krytyki i wyrażania opinii, przy czym wypowiedzi krytyczne nie mogą naruszać zasad kulturalnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego wyrażania krytyki.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania bądź usuwania opinii i komentarzy jeśli ich treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Indywidualnych – są one przejawem ich indywidualnej ekspresji.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator, czyli ITDOTUM Łukasz Kamiński.

 2. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, zakres uprawnień Użytkowników i obowiązków Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym "Polityka Prywatności".

V. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail biuro@itgroup.com.pl

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu.

VI. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.

 5. Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania z następującego miejsca www.niejadewciemno.pl/regulamin/

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.

 2. Administrator nie odpowiada w za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

 3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator ma ograniczone możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym. Za prawdziwość oraz rzetelność informacji oraz danych odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy zamieszczający te dane w Serwisie.

 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 11. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, znaków towarowych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 12. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość , niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 

× ukryj
Zasady dotyczące cookies Dokładamy wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.